Kvalita životního prostředí

Kvalita životního prostředí významně ovlivňuje zdraví člověka a celé populace. Podle odhadu Světové zdravotnické organizace způsobuje znečištění životního prostředí v Evropském regionu až 19% onemocnění, pouze v důsledku znečištění ovzduší polétavým prachem v Evropě zemře předčasně asi 280 tisíc lidí. Nejvýznamnějšími zdravotními důsledky expozice znečištěnému životnímu prostředí jsou respirační a gastrointestinální onemocnění, alergie, kardiovaskulární a metabolická onemocnění, vývojové a reprodukční poruchy, a také nádorová onemocnění. Pomocí cílených opatření je možné rizika ze životního prostředí snižovat a tak zmírnit či vyloučit zdravotní dopady.

Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který se spolupodílí na ovlivnění lidského zdraví. Může se projevit výskytem nebo zhoršením subjektivních obtíží nebo objektivních poruch zdraví, na kterých se může určitou měrou podílet expozice látkám z ovzduší cestou dýchacího ústrojí. Za posledních několik desítek let byla nashromážděna řada důkazů o působení znečištěného ovzduší na lidské zdraví.

Indikátory zdraví a životního prostředí jsou základním kamenem Informačního systému zdraví a životního prostředí. Poskytují výchozí informace pro tvorbu politik a programů k ochraně veřejného zdraví, pro kontrolu účinnosti již přijatých opatření, a slouží také k informování veřejnosti o vlivech znečištěného životního prostředí na zdraví.

Vybudování informačního systému zdraví a životního prostředí v Evropě je úkolem přijatým ministry zdravotnictví a životního prostředí evropských zemí na 4. Ministerské konferenci zdraví a životního prostředí v Budapešti v roce 2004. Základní nástroje pro informační systém byly vytvořeny mezinárodním projektem ENHIS, který byl koordinován Světovou zdravotnickou organizací. Za mezirezortní spolupráce je v současné době vytvářen soubor indikátorů, zahrnujících široký okruh témat zdraví a životního prostředí. Indikátory jsou zpracovány ve strukturované formě, která srozumitelně vysvětluje souvislosti, přehledně popisuje trendy a komplexně hodnotí situaci.

Zdroj: Státní zdravotní ústav ČR