Čističky vzduchu

Pro zlepšení kvality vzduchu, který v domácnostech dýcháme, se začaly konstruovat různá zařízení a přístroje. Souhrnně se označují jako čističe vzduchu. Někdy se uvádějí i pod výrazy čističky nebo pračky vzduchu.

Čistička vzduchu Airbi SPRING
Vyznačují se tím, že se v nich vzduch čistí kontinuální recirkulací přes filtr nebo soustavu filtrů různé konstrukce. Hlavním úkolem čističů vzduchu je s co nejvyšší účinností zbavit vzduch pevného a kapalného aerosolu, zejména jeho respirabilní frakce, případně dalších škodlivin. Použití těchto zařízení je celoroční.

Specifickým druhem přístrojů na zlepšení kvality vzduchu jsou ionizátory. Tyto přístroje obohacují vnitřní ovzduší o lehké ionty, zpravidla záporné, výjimečně obojí polarity. Za biologicky příznivé je pokládáno zvýšení koncentrací lehkých iontů na hodnoty obvyklé v čisté přírodě. Úkolem ionizátorů je zvyšování čistoty vnitřního ovzduší shlukováním částic, a tím urychlování jejich sedimentace.

Naše řešení spojuje několik dále uvedených postupů

Chcete mít doma nebo na pracovišti "robota", který v tichosti zničí všechny bakterie a viry v ovzduší? Řešením je multifunkční čistič a sterilizátor vzduchu s fotokatalyzátorem. Některé čističe vzduchu, jako např. Airbi SPRING nebo Airbi REFRESH, totiž obsahují soustavu filtrů a kombinují v sobě několik způsobů jak čistit vzduch.

Hledáte zařízení, které spojuje výhody zvlhčovače a čističe vzduchu? Potom věnujte prosím pozornot kombinovaným přístrojům Airbi AIRWASHER, PRIME a MAXIMUM, které umí vyřešit problémy se jak se suchým, tak i se znečištěným ovzduším.

Čističe vzduchu pracují na rozdílných principech

Na trhu je několik typů čističek vzduchu. Jedna skupina přístrojů zachycuje nečistoty do nádržky s vodou, která slouží zároveň k vlhčení vzduchu odpařováním z hladiny. Jde o tzv. vodní filtry a jejich protiprašná účinnost je 50 až 70 %. Znečištěná voda ve filtru musí být včas vyměňována, neboť se v ní mohou množit bakterie. Další skupinu tvoří čističe s absorpčním principem čistění vzduchu. Jsou založeny na využití filtru s živočišným uhlím ve spojení s HEPAfiltrem na čištění pylu a prachu. Protiprašná účinnost těchto čističů dosahuje až 99,97 %.

Čistička vzduchu Airbi REFRESH

Třetí skupina čističek vzduchu pracuje na fotokatalytickém principu. Podstatou této metody je rozklad chemických emisí do bezpečných komponent (voda, oxid uhličitý) a jejich okyselení na povrchu fotokatalyzátoru pod vlivem ultrafialového záření. Tento princip efektivně ničí toxiny, viry i bakterie. Reakce probíhají v přítomnosti katalyzátoru, např. oxid titanu (TiO2) pod vlivem ultrafialového záření vylučovaného speciální ultrafialovou lampou. Podobně pracují též čističky se studenou katalýzou, jenž však k chemické reakci nepotřebuje UV záření.

Čtvrtou skupinu tvoří přístroje s elektrostatickým filtrem. Jejich předností je možnost umývání filtrů vodou, čímž se podstatně snižují náklady na provoz. Jejich protiprašná účinnost přesahuje 90 %. Nevýhodou těchto přístrojů je vyšší pořizovací cena a především častá údržba, bez které přístroj nemůže smysluplně fungovat.

Další, v pořadí již pátá, skupina čističek vzduchu využívá sterilizační vlastnosti ozónu. V čističce se vytváří ozón, který sterilizuje vzduch od virů a bakterií a odstraňuje pachy a kouř. Protože ozón ve vyšších koncentracích může způsobovat bolesti hlavy až nevolnost, je třeba dodržet normou stanovené koncentrace. Přístroje fungující pouze na tomto principu nemohou zbavit vzduch od pevných prachových částic.

Poslední skupina čističů vzduchu obsahuje ionizátor. Ionizátory urychlují shlukování a sedimentaci prašných částic z ovzduší. Výsledkem je výrazné snížení koncentrace respirabilního prachu ve vnitřním ovzduší. Výhodou ionizátorů je naprosto bezhlučný provoz a produkce malých záporných iontů. Nevýhodou u těchto přístrojů je neschopnost zachytit pachy a jiné plynné látky.

V praxi se tedy jako nejúčinnější postup v boji za čistým ovzduším ukazuje použití přístrojů pracujících na různých principech a nejlépe s několikastupňovým systémem čištění ovzduší.